Laborant analize fizico-chimice

Denumirea postului: Laborant Chimist

Nivelul postului :

Funcție privată de execuție

Scopul principal al postului:

Verificarea probelor recepționate de Laboratorul pentru Siguranța Alimentelor, prepararea reactivilor, a diluțiilor, agenților, precum și a probelor ce urmează a fi analizate, măsurarea parametrilor fizico-chimici ceruți de beneficiar prin procesul verbal de recoltare sau cererea de analiză, informarea medicului coordonator si consemnarea rezultatelor analizate in fișele de lucru.

Condiții specifice pentru ocuparea postului :

            Studii de specialitate : Studii in domeniul chimiei alimentare,de nivel mediu sau superior;

Perfecţionări (specializări ): recomandabil specializări în cadrul IISPV Bucureşti ;

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel ) : recomandabil cunoştinţe Word- şi Excel, nivel mediu ;

Limbi străine (necesitate şi grad de cunoaştere ) recomandabil o limbă de circulaţie internaţională- nivel mediu scris, citit, vorbit;

Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independența.

Cerinte specifice: In calitate angajat la S.C. LABROM S.R.L. are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea funcţiei .

Competenţă managerială : nu este cazul ;

Atribuții: Respectarea prevederilor ROI al S.C. LABROM S.R.L., a legislației, a tuturor actelor normative cu referire la siguranța alimentelor.

 • recepționează în baza documentelor legale de achiziție reactivii utilizați în cadrul activității de laborator.
 • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează şi interpretează rezultatele obţinute.
 • completează fisele de lucru din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator, diagnostic, concluzii şi recomandări .
 • depozitează în condiții corespunzătoare fișele tehnice.
 • asigură prepararea soluțiilor de lucru, pregătirea aparaturii și sticlăriei necesare lucrului;
 • la terminarea lucrului asigură igienizarea aparaturii folosite;
 • evidențiază operațiunile efectuate si utilizarea aparaturii în fișele și caietele de lucru si asigură și consemnează evacuarea deșeurilor chimice
 • are responsabilitatea de a identifica neconformităţile sau abaterile de la sistemul calităţii sau de la procedurile de efectuare a analizelor;
 • aduce imediat la cunoştinţa analistului neconformităţile constatate;
 • participă la instructajele de SSM și instruirile de personal asigurate de societate;
 • îşi perfecţionează pregătirea profesională prin participarea la sesiuni ştiinţifice şi teme de cercetare;
 • se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare.
 • este responsabil cu efectuarea si verificarea curățeniei zilnice si urmărirea programului de dezinfecție cu mijloace proprii .

Delegarea de atribuţii: pe perioada concediului de odihnă, concediului medical, lipsei din unitate, alte situaţii, deleagă atribuţiile sale pe linie tehnică locţiitorului

Limite de competenţă conform:

 • conform ordinelor dispuse de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei in vigoare

Sfera relațională:

Intern :

 1. a) relații ierarhice: tehnic si administrativ: subordonat conducerii societății
 2. b) relații funcționale: cu toate serviciile, secțiile si compartimentele aflate in structura organizatorică a S.C. LABROM S.R.L.
X