Șef de laborator

Denumirea postului: Șef Laborator

Scopul principal al postului: – Coordonează tehnic, metodologic activitatea tehnică din cadrul laboratorului.

Condiții specifice pentru ocuparea postului :

Studii de specialitate : Facultatea de Medicină Veterinară ;

Abilităţi, calităţi si aptitudini necesare: cunoaşterea cadrului legal, spirit de observaţie, calităţi privind cinstea şi corectitudinea, respectarea principiilor de etică şi a regulilor de conduită privind integritatea, obiectivitatea, confidenţialitatea , competenţa si independența.

Cerințe specifice: În calitate de angajat are îndatorirea să păstreze confidenţialitatea în legatură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea atribuțiilor .

Atribuții: :

 • este responsabil de analize;
 • întocmeşte planul de aprovizionare cu produse microbiologice, reactivi, materiale de laborator, echipamente pentru laborator.
 • examinează probele puse în lucru, stabileşte analizele care se efectuează şi interpretează rezultatele obţinute.
 • completează registrele din cadrul laboratorului cu rezultatul examenelor de laborator, concluzii şi recomandari .
 • monitorizează rezultatele examenelor de laborator.
 • redactează şi semnează buletinele de analiză conform rubricaţiei formularului tipizat .
 • formulează în buletinul de analiză concluzii, opinii şi interpretări documentate;
 • are responsabilitatea de a identifica neconformităţile sau abaterile de la sistemul calităţii sau de la procedurile de efectuare a analizelor;
 • are autoritatea de a opri lucrul în cazul constatării lucrărilor neconforme;
 • implementează acţiunile corective stabilite prin raportul de neconformitate sau efectuează corecţiile necesare, după caz;
 • are autoritatea de a relua lucrul, după verificarea stingerii neconformităţilor;
 • răspunde de instruirea personalului din subordinea sa.
 • se preocupă de buna funcţionare a aparaturii din dotare.
 • este responsabil cu aplicarea normelor de protecţia muncii în laborator;

Delegarea de atribuţii: pe perioada concediului de odihnă, concediului medical, lipsei din unitate, alte situaţii, deleagă atribuţiile sale pe linie tehnică locţiitorul:

Limite de competenţă conform: conform ordinelor dispuse de conducerea unităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare și a Statutului funcționarilor publici;

X